Regulamin

 1.  Postanowienia ogólne.
  1. Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają:
   1. Właściciel – podmiot świadczący usługę dostępu do Gry Kalambury jest firma Filing sp. z o. o. Inżynierska 8, 03-422 Warszawa.
   2. Formularz kontaktowy – dokument elektroniczny, znajdujący się w Serwisie, służący do nawiązywania kontaktów z Właścicielem.
   3. Formularz rejestracyjny - dokument elektroniczny, znajdujący się w Grze, służący do rejestracji konta Użytkownika w Grze.
   4. Konto – dokument elektroniczny, który powstaje na skutek rejestracji Użytkownika w Grze.
   5. Regulamin – niniejszy dokument, określający warunki korzystania z Gry oraz prawa i obowiązki Użytkowników oraz Właściciela.
   6. Gra – gra Kalambury, dostępna pod adresem w Google Play: Kalambury
   7. Umowa – umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną, dostępnych za pośrednictwem Gry, zawarta pomiędzy Właścicielem a Użytkownikiem.
   8. Usługi – usługi świadczone drogą elektroniczną przez Właściciela, za pośrednictwem Gry,
   9. Użytkownik – oznacza pełnoletnią osobę fizyczną, posiadającą pełną zdolność do czynności prawnych, działającą we własnym imieniu (użytkownik indywidualny) lub w imieniu osoby prawnej (użytkownik instytucjonalny), która korzysta z Gry zgodnie z postanowieniami Regulaminu. Użytkownikiem może być również osoba małoletnia i/lub nieposiadająca pełnej zdolności do czynności prawnych, pod warunkiem uzyskania zgody przedstawiciela ustawowego.
  2. Na podstawie art. 8 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. nr 144, poz. 1204 z późn. zm.) Właściciel ustala niniejszym Regulamin.
 2. Oferowane funkcjonalności w ramach Gry.
  1. W Grze Użytkownik ma możliwość korzystania z następujących Usług:
   1. rysowania oraz zgadywania rysunków podczas rozgrywek
   2. rysowania i publikowania rysunków na swoim profilu
   3. pisania komentarzy
   4. obserwowania użytkowników
   5. dodawania rysunków do ulubionych
   6. dawania oraz otrzymywania serduszek
   7. brania udziału w konkursach
  2. Usługi dostępne w Grze mają charakter darmowy lub odpłatny (diamenty).
  3. Właściciel zobowiązuje się do wyraźnego odróżniania Usług odpłatnych od Usług darmowych dostępnych za pośrednictwem Gry.
  4. Użytkownik nie może zostać obciążony opłatą za Usługę odpłatną, na której otrzymywanie nie wyraził wyraźnej zgody.
  5. Właściciel zastrzega sobie możliwość wprowadzania opłat od dowolnych Usług w Grze. Wszystkie te zmiany będą widocznie zakomunikowane.
  6. Właściciel zastrzega sobie możliwość zmiany funkcjonalności Gry w dowolnym czasie, w szczególności poprzez wprowadzanie nowych funkcji i udogodnień dla Użytkowników.
 3. Warunki korzystania z Gry i zasady odpowiedzialności.
  1. Wymagania techniczne dotyczące korzystania z funkcjonalności Gry są następujące:
   1. połączenie z siecią Internet,
   2. Android 5.0 lub nowszy
   3. konto poczty e-mail.
  2. Użytkownik przed rozpoczęciem korzystania z Gry jest zobowiązany do uprzedniego zapoznania się z postanowieniami zawartymi w Regulaminie oraz Polityce Prywatności. Rejestracja w Grze jest równoznaczna z akceptacją Regulaminu oraz Polityki Prywatności.
  3. Użytkownik zobowiązuje się do przestrzegania postanowień Regulaminu w trakcie korzystania z Gry.
  4. Użytkownik zobowiązuje się powstrzymać od wszelkich działań mogących utrudnić, bądź destabilizować funkcjonowanie Gry lub korzystanie z jej funkcjonalności.
  5. Użytkownik ponosi pełną odpowiedzialność za niewłaściwe korzystanie ze swojego Konta, w szczególności za wykorzystywanie go do zamieszczania w Grze treści sprzecznych z przepisami prawa, zasadami współżycia społecznego oraz niniejszym Regulaminem.
  6. W przypadku korzystania z Formularzy: rejestracyjnego i kontaktowego, Użytkownik ma obowiązek podawania aktualnych danych, zgodnych ze stanem faktycznym.
  7. W odniesieniu do utworów zamieszczonych w Grze Użytkownicy zobowiązani są do przestrzegania przepisów ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. Nr 24, poz. 83 z późn. zm.), ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 roku o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz.U.93.47.211 z późn. zm.) oraz ustawy z dnia 30 czerwca 2000 r. Prawo Własności Przemysłowej (Dz.U. z 2001 r. Nr 49, poz. 508 ze zmianami).
  8. Użytkownik oświadcza, że posiada wszelkie prawa, w tym w szczególności prawa autorskie, do wszystkich przesyłanych materiałów, w szczególności do zdjęć i tekstów oraz że utwory te są wolne od wad prawnych i nie naruszają żadnych praw osób trzecich oraz innych podmiotów (w razie ewentualnych roszczeń osób trzecich, wynikających z naruszenia tych praw, Użytkownik ponosi całkowitą odpowiedzialność). Należy podawać źródło zdjęć i innych materiałów jeśli tylko jest to możliwe.
  9. Użytkownik będzie zobowiązany do ponoszenia opłat należnych twórcom i/lub wykonawcom bądź organizacjom zbiorowego zarządzania prawami autorskimi lub prawami pokrewnymi lub innym podobnym organizacjom z tytułu zamieszczania w serwisie utworów w sytuacji, kiedy takie opłaty będą wymagane.
  10. Użytkownik udziela Właścicielowi na czas nieokreślony, niewyłącznej, nieodpłatnej licencji na utrwalenie, kopiowanie i rozpowszechnianie materiałów zamieszczanych przez Użytkownika w Grze w dowolny sposób, na wszystkich polach eksploatacji, także do celów promocyjnych i reklamowych.
  11. Właściciel zobowiązuje się do zapewnienia możliwie najwyższej jakości i stabilności Gry, jednakże nie ponosi odpowiedzialności za przerwy i zakłócenia spowodowane działaniem siły wyższej bądź nieuprawnionym działaniem podmiotów trzecich.
  12. Właściciel nie ponosi odpowiedzialności za czasową niemożność korzystania z Gry, spowodowaną wprowadzaniem nowych rozwiązań i udogodnień w ramach Gry. W miarę możliwości Właściciel będzie powiadamiać Użytkowników o planowanych przerwach w działaniu Serwisu bądź mogących wystąpić niedogodnościach w jego użytkowaniu.
  13. Właściciel zastrzega sobie prawo do prowadzenia prac konserwacyjnych urządzeń systemu teleinformatycznego służącego do zapewnienia dostępu do Gry, mogących powodować okresowe utrudnienia lub uniemożliwienie Użytkownikom korzystanie z wybranych funkcjonalności bądź całej Gry. W miarę możliwości Właściciel zobowiązuje się do wcześniejszej publikacji terminu i przewidywanego czasu trwania prac konserwacyjnych na łamach Gry. W takim przypadku Właściciel nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności wobec Użytkowników
  14. W szczególnych przypadkach mających wpływ na bezpieczeństwo lub stabilności Gry, Właściciel zastrzega sobie możliwość czasowego ograniczenia lub zaprzestania świadczenia usługi dostępu do Gry bez wcześniejszego powiadomienia Użytkowników oraz do przeprowadzenia prac konserwacyjnych w celu przywrócenia bezpieczeństwa i stabilności Gry. W takim przypadku Właściciel nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności wobec Użytkowników.
  15. Rysunki publikowane w grze nie powinny zawierać treści: łamiących prawo, obraźliwych, wulgarnych, erotycznych, naruszających zasady współżycia społecznego, przekraczających granice dobrego smaku.
  16. Właściciel nie ponosi odpowiedzialności za treści przekazywane i publikowane przez Użytkowników. Treści umieszczane przez Użytkowników nie są poglądami i opiniami Właściciela. Właściciel zastrzega sobie jednak prawo do: redagowania, skracania tekstów bądź usunięcia treści zabronionych przez prawo, wulgarnych, obraźliwych lub w inny sposób naruszających zasady współżycia społecznego. Użytkownik zamieszczający treści zabronione może ponieść odpowiedzialność karną oraz cywilną względem Właściciela bądź innych osób lub podmiotów trzecich.
  17. Właściciel nie ponosi odpowiedzialności za działania Użytkowników i podmiotów trzecich, ani za wykorzystanie przez nich danych innych Użytkowników niezgodnie z celem działania Gry, o którym mowa w niniejszym Regulaminie.
  18. Właściciel nie ponosi odpowiedzialności w przypadku skierowania do niego przez innych Użytkowników, osoby trzecie lub podmioty trzecie roszczeń związanych z opublikowaniem zdjęć lub osobistego wizerunku tych Użytkowników, osób trzecich lub podmiotów trzecich. Odpowiedzialność w tym zakresie ponosi wyłącznie Użytkownik, który opublikował sporne zdjęcie lub wizerunek.
  19. Właściciel zwraca uwagę, że Gra zawiera treści chronione prawem własności intelektualnej, w szczególności utwory chronione prawem autorskim. Użytkownik zobowiązuje się do przestrzegania praw własności intelektualnych (w tym autorskich praw majątkowych oraz praw własności przemysłowej takich jak prawa wynikające z rejestracji znaków towarowych) przysługujących Właścicielowi oraz podmiotom trzecim. Użytkownik ponosi wyłączną odpowiedzialność za nieprzestrzeganie postanowień niniejszego punktu.
 4. Moment zawarcia i rozwiązania umowy o świadczenie usługi dostępu do Gry.
  1. Moment zawarcia umowy o świadczenie usługi dostępu do Gry następuje w chwili zarejestrowania się w Grze i jednoczesnego zapoznania się z Regulaminem oraz Polityką Prywatności. Użytkownik nie może zarejestrować się w Grze bez akceptacji Regulaminu oraz Polityki Prywatności.
  2. Użytkownik może posiadać tylko jedno Konto.
  3. Użytkownik zobowiązuje się do nie udostępniania swojego Konta innym Użytkownikom ani osobom trzecim.
  4. Użytkownik nie może korzystać z kont innych Użytkowników.
  5. Właściciel zastrzega sobie możliwość zablokowania bądź usunięcia Konta Użytkownika, który nie stosuje się do postanowień Regulaminu, podał dane w Formularzu Rejestracyjnym niezgodne ze stanem faktycznym, postępuje w sposób sprzeczny z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa lub zasadami współżycia społecznego lub gdy jego zachowanie zostanie uznane za szkodliwe dla Właściciela bądź innych Użytkowników.
  6. Użytkownik ma możliwość rozwiązania umowy ze skutkiem natychmiastowym, w każdej chwili i bez podania przyczyn poprzez usunięcie swojego konta.
  7. Użytkownik ma możliwość zaprzestania korzystania z Gry w każdej chwili poprzez wylogowanie się.
 5. Ochrona danych osobowych Użytkowników i polityka prywatności.
  1. Administratorem danych osobowych w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r., nr 101, poz. 926 z późn. zm.) jest firma Filing sp. z o. o. Inżynierska 8, 03-422 Warszawa. Dane osobowe Użytkowników przetwarzane są w następujących celach: rejestracji w Grze (możliwości korzystania z zasobów oferowanych przez Grę; Użytkownik jest stroną umowy usługi świadczonej drogą elektroniczną), obsługi reklamacji, udzielenia odpowiedzi na przesłaną za pomocą Formularza Kontaktowego lub maila korespondencję.
  2. Każdy Użytkownik ma prawo wglądu do treści swoich danych oraz możliwość ich poprawiania. Uprawnienie to może być zrealizowane w ten sposób, że Użytkownik samodzielnie dokona zmian w Formularzu Rejestracyjnym swojego Konta bądź poprzez wysłanie stosownej prośby na następujący adres e-mail: [email protected]
  3. Podanie danych osobowych podczas rejestracji jest dobrowolne, choć niezbędne, by Użytkownik mógł korzystać z funkcjonalności Gry wskazanych w pkt. 3, a także by Właściciel mógł realizować pozostałe cele wskazane w pkt. 41.
  4. W ramach Gry Właściciel przetwarza następujące dane: nick (login) i adres e-mail. Ponadto przetwarzany jest również adres IP Użytkownika.
  5. Za zgodą wyrażoną przez Użytkownika, jego dane osobowe mogą być przetwarzane również przez inne podmioty niż Właściciel, w celach objętych zgodą Użytkownika.
  6. Właściciel zapewnia bezpieczeństwo danych osobowych Użytkowników, gdyż stosuje środki ochrony fizycznej, organizacyjnej oraz sprzętowej niezbędne do zapewnienia bezpieczeństwa przetwarzanych danych osobowych w ramach Gry.
  7. Właściciel spełnia wszelkie wymogi ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych, w tym zarejestrował wszystkie zbiory wymagające takiej rejestracji w Biurze Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych.
  8. Właściciel jest uprawniony do ujawnienia danych osobowych przez siebie administrowanych jedynie podmiotom uprawnionym na podstawie obowiązujących przepisów prawa (np. sąd, policja), w przypadkach określonych w Regulaminie oraz wynikających z obowiązującego stanu prawnego.
  9. W przypadku korzystania z Gry w sposób niezgodny z niniejszym Regulaminem lub obowiązującymi przepisami prawa, Właściciel ma prawo do wykorzystania danych Użytkownika w zakresie niezbędnym do ustalenia jego odpowiedzialności. W takim przypadku Właściciel powiadomi Użytkownika o niedozwolonych działaniach z żądaniem ich niezwłocznego zaprzestania.
  10. Właściciel informuje, że w trakcie korzystania z Usług oferowanych przez Grę zbierane są i wykorzystywane dane zawarte w plikach logów. Informacje z plików logów Użytkowników zawierają: numer IP, nazwę sieciową komputera (host), dostawcę Internetu (na przykład TP SA, czy Dialog), informacje o systemie Android (wersja), czas spędzony w Grze oraz informacje o wykonanych akcjach. Właściciel zastrzega sobie możliwość udostępniania danych, o których tu mowa, do podmiotów uprawnionych na podstawie przepisów szczególnych (np. organom ścigania)
  11. Właściciel informuje, że każdy plik umieszczony w Grze zapisywany jest z dodatkowymi informacjami - loginem Użytkownika, datą jego publikacji oraz numerem IP telefonu z którego został opublikowany.
  12. Właściciel informuje, że ruch w Grze jest monitorowany przez statystyki Google Analytics. Ma to na celu gromadzenie danych o sposobie i popularności korzystania z Gry. Korzystając z Gry Użytkownik zgadza się na analizowanie jego danych przez Google Analytics w opisanych w tym punkcie celu.
 6. Przypisy końcowe.
  1. Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 01.01.2019 r.
  2. Regulamin jest dostępny dla Użytkowników pod adresem internetowym kalambury.app/regulamin
  3. Właściciel ma prawo do jednostronnej zmiany postanowień niniejszego Regulaminu bez podania przyczyny i w każdej chwili. Zmiany wchodzą w życie z chwilą umieszczenia zmienionego tekstu Regulaminu pod adresem kalambury.app/regulamin
  4. Prawem właściwym jest prawo polskie.