Polityka prywatności

Szanujemy prywatność naszych użytkowników i jest ona dla nas bardzo ważna. Chcąc dopasować nasze treści do potrzeb użytkowników korzystamy na naszych stronach z technologii pozwalających nam zbierać wybrane dane osobowe. Poniżej przedstawiamy informacje dotyczące tego, co dokładnie zbieramy oraz w jakim celu. Pamiętaj, że Twoje dane są u nas zawsze bezpieczne.

Informacje o Administratorze

 1. Właścicielem aplikacji Kalambury i administratorem danych osobowych zbieranych za jego pośrednictwem jest Filing spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie (adres siedziby i adres do korespondencji: ul. Inżynierska 8, 03-422 Warszawa); wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000542793; sąd rejestrowy, w którym przechowywana jest dokumentacja spółki: Sąd Rejonowy dla M. St. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego; kapitał zakładowy w wysokości 5.000,00 zł; NIP: 1132884953; REGON: 360778404.

Dane kontaktowe w sprawach przetwarzania danych

 1. Każda osoba, której dane osobowe są przetwarzane przez aplikację Kalambury ma ma prawo do kontaktowania się w sprawie ochrony swoich danych również za pośrednictwem danych kontaktowych Administratora widocznych na oficjalnej stronie Serwisu oraz Formularz kontaktowy.

Ochrona prywatności Użytkowników

 1. Administrator Serwisu dokłada szczególnej staranności w celu ochrony praw i wolności osób, których dane dotyczą, a w szczególności zapewnia, że dane te są:
  1. przetwarzane zgodnie z prawem, rzetelnie i w sposób przejrzysty,
  2. zbierane w konkretnych, wyraźnych prawnie uzasadnionych celach i nieprzetwarzane dalej w sposób niezgodny z tymi celami,
  3. adekwatne, stosowne oraz ograniczone do tego, co niezbędne do celów, w których są przetwarzane,
  4. prawidłowe i w razie potrzeby uaktualniane,
  5. przechowywane w formie umożliwiającej identyfikację osoby, której dane dotyczą, przez okres nie dłuższy niż jest to niezbędne do osiągnięcia celów, w których są przetwarzane,
  6. przetwarzane w sposób zapewniający odpowiednie bezpieczeństwo danych osobowych, w tym ochronę przed niedozwolonym lub niezgodnym z prawem przetwarzaniem oraz przypadkową utratą, zniszczeniem lub uszkodzeniem, za pomocą odpowiednich środków technicznych lub organizacyjnych.
 2. W ramach środków wymienionych w pkt. 1 lit. f) powyżej Administrator wdrożył m.in następujące zabezpieczenia: zapory (firewall), szyfrowanie danych, kontrole dostępu fizycznego do centrów danych i kontrolę autoryzacji dostępu do informacji, przy czym skuteczność stosowanych zabezpieczeń danych Użytkownika wymaga stosowania przez niego do określonych Regulaminem aplikacji Kalambury zasad, w szczególności nieudostępnienia swoich haseł osobom trzecim. Po stronie Użytkownika Serwisu pozostaje również dbałość o poprawność danych podanych przez niego w trakcie rejestracji konta w Serwisie oraz ich aktualizacja.
 3. Dane osobowe Usługobiorcy są przetwarzane zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 4.05.2016), ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych oraz ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz.U. 2002 Nr 144, poz. 1204 ze zm.).

Cel, podstawa i zakres zbierania danych osobowych

 1. Zawarcie i realizacja umowy o świadczeniu usługi drogą elektroniczną oferowanej przez aplikację Kalambury: podstawa przetwarzania: art 6 ust. 1 lit. b) RODO (przetwarzanie niezbędne do wykonywania umowy)
 2. Dane związane z korzystaniem przez użytkownika z usług Serwisu za pośrednictwem konta: adres e-mail, nazwa użytkownika
 3. Opcjonalne dane podane dobrowolnie w profilu: imię, adres strony internetowej, miejscowość
 4. Marketing własnych produktów lub usług Usługodawcy oraz marketing produktów i usług Partnerów biznesowych; podstawa przetwarzania - art. 6 ust. 1 lit. a) lub art. 6 ust. 1 lit. f) (zgoda osoby, której dane dotyczą - marketing produktów i usług obcych lub prawnie uzasadniony interes administratora - marketing bezpośredni produktów i usług własnych) . Zakres przetwarzanych danych osobowych: adres email
 5. Profilowanie w celu optymalnego dopasowania oferty usług i produktów Partnerów współpracujących do profilu odbiorcy; podstawa przetwarzania - art. 6 ust. 1 lit. a) (zgoda osoby, której dane dotyczą na marketing produktów i usług obcych); Zakres przetwarzanych danych: lokalizacja, dane podawane dobrowolnie przez Użytkownika (zawarte w pkt 2 niniejszej polityki)
 6. Zapewnienie bezpieczeństwa Serwisu i ochrony danych jego Użytkowników - podstawa przetwarzania: art. 6 ust. 1 lit. f) RODO (przetwarzanie jest niezbędne dla celów wynikających z prawnie usprawiedliwionych interesów realizowanych przez Administratora danych lub przez stronę trzecią). Zakres przetwarzanych danych osobowych: dane logowania do aplikacji Kalambury, dane i geolokalizacja urządzenia (m.in. adres IP), z którego dokonywane jest połączenie).
 7. Administrator przetwarza również zanonimizowane dane związane z korzystaniem z Serwisu (np. liczbę Użytkowników) do generowania statystyk korzystania z Serwisu. Dane te mają charakter zbiorczy i anonimowy, tj. nie zawierają cech identyfikujących osób korzystających z aplikacji Kalambury

Udostępnianie danych osobowych

 1. Aplikacja Kalambury umożliwia użytkownikom tworzenie profili, w których wprowadzane przez użytkownika treści (rysunki) stają się publicznie dostępne w aplikacji. Użytkownik może publikować swoje treści jedynie po dokonaniu rejestracji (akceptacji Regulaminu oraz Polityki Prywatności) i sam decyduje o tym, jak mają one być podpisywane.
 2. Dane Użytkownika, który wyraził zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w celach marketingowych i na wykorzystywanie środków komunikacji elektronicznej mogą być przekazywane do podmiotów wyspecjalizowanych w świadczeniu usług masowej wysyłki email. Przy wyborze podmiotów świadczących tę kategorię usług Administrator kieruje się kryteriami podanymi w art. 28 ust. 1 RODO, tzn. że każdy ze zleceniobiorców musi dawać gwarancję wdrożenia i stosowania odpowiednich do kategorii danych osobowych środków technicznych i organizacyjnych służących ich bezpieczeństwu.
 3. Ponadto informujemy, że w przypadkach opisanych w odrębnych przepisach prawa i zgodnie ze wskazanym w tych przepisach trybem dane osobowe mogą być przekazywane upoważnionym organom administracji państwowej.
 4. Dane osobowe mogą być ujawniane również na potrzeby audytów, zapewnienia zgodności z przepisami i realizowania nadzoru właścicielskiego.
 5. Dane osobowe użytkowników Serwisu mogą być przetwarzane przy wykorzystaniu zewnętrznej infrastruktury IT dostawców usług hostingowych, spełniających wymagania RODO w zakresie bezpieczeństwa systemów.
 6. Administrator oświadcza, że w każdym przypadku udostępnienie lub przekazanie danych osobowych do przetwarzania odbywa się w oparciu o zgodę osoby, której dane dotyczą lub umowę powierzenia przetwarzania danych osobowych lub inny instrument prawny, albo w oparciu o obowiązek prawny.
 7. Dane Użytkownika, który wyraził zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w celach marketingowych mogą zostać przekazane do podmiotów wyspecjalizowanych w świadczeniu usług reklamy internetowej. Dane użytkownika mogą zostać użyte do profilowania aby wyświetlać Użytkownikowi lepiej dopasowane reklamy. Przy wyborze podmiotów świadczących tę kategorię usług Administrator kieruje się kryteriami podanymi w art. 28 ust. 1 RODO, tzn. że każdy ze zleceniobiorców musi dawać gwarancję wdrożenia i stosowania odpowiednich do kategorii danych osobowych środków technicznych i organizacyjnych służących ich bezpieczeństwu. Aktualnie aplikacja Kalambury współpracuje z Partnerami:
  1. Google Inc. - Polityka prywatności Partnera
  2. Google Play Services – Polityka prywatności Partnera
  3. AdMob – Polityka prywatności Partnera
  4. Firebase Analytics – Polityka prywatności Partnera
  5. Facebook Inc. - Ustawienia prywatności Partnera

Okresy przetwarzania danych osobowych (retencja danych)

 1. Dane osobowe przypisane do konta Użytkownika w Serwisie - przez cały czas istnienia konta (trwania umowy). Po skasowaniu konta przez Użytkownika są trwale usuwane w ciągu 30 dni (z wyłączeniem kopii bazy danych tworzonych ze względu bezpieczeństwa Serwisu.
 2. Dane marketingowe - do czasu wycofania zgody na przetwarzanie danych w tym celu, przy czym dane dotyczące uprzedniej zgody oraz operacji marketingowych realizowanych wobec Użytkownika Serwisu będą przechowane w postaci archiwalnej co najmniej przez 5 lat od momentu wycofania zgody.
 3. Dane osobowe niezbędne do dochodzenia roszczeń przez Administratora lub osoby trzecie, albo stanowiące dowód w postępowaniu przed sądem lub organem administracji państwowej - do czasu przydatności tych danych w toczącym się postępowaniu lub do czasu zakończenia innych prawnie dopuszczalnych czynności związanych z dochodzeniem roszczeń.

Prawa osoby, której dane są przetwarzane przez Administratora

 1. Każdej osobie, której dane są przetwarzane przez Administratora przysługuje:
  1. prawo dostępu do swoich danych osobowych, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu, oraz prawo do przenoszenia danych w przypadkach określonych w przepisach RODO;
  2. prawo cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem (dotyczy w szczególności przetwarzania danych w celach marketingowych),
  3. prawo wniesienia w każdym momencie sprzeciwu na przetwarzanie danych osobowych - z przyczyn związanych ze szczególną sytuacją osoby, której te dane dotyczą, a także prawo wniesienia sprzeciwu na przetwarzanie danych w celach marketingu bezpośredniego,
  4. prawo wniesienia skargi do Organu Nadzorczego, jeśli osoba, której dane dotyczą uzna, że przetwarzanie danych przez Administratora narusza przepisy RODO lub przepisy krajowe.
 2. Z wyłączeniem prawa do wniesienia skargi do Organu Nadzorczego, wszystkie pozostałe prawa użytkownicy mogą realizować poprzez zgłoszenie sprawy przez Formularz kontaktowy lub innych danych kontaktowych aplikacji Kalambury
 3. W przypadku kontaktów, o których mowa w pkt. 2, Administrator może uzależnić wykonanie czynności od nie budzącego wątpliwości zidentyfikowania tożsamości osoby występującej z zapytaniem, wnioskiem, sprzeciwem lub żądaniem.

Możliwość wyboru w zakresie zbieranych przez Administratora danych osobowych.

 1. Podczas rejestracji w Serwisie wymagane jest podanie wyłącznie nazwy użytkownika oraz adresu e-mail. Rejestracja w serwisie jest dobrowolna, natomiast bez rejestracji funkcjonalność serwisu jest ograniczona.
 2. Dane zawarte w Profilu Użytkownika mogą być dobrowolnie przez tego Użytkownika modyfikowane.
 3. Podanie danych osobowych w celach marketingowych ma charakter dobrowolny, jednak niepodanie tych danych skutkuje brakiem możliwości otrzymywania oferty usług i bonusów oferowanych przez Administratora danych i jego Partnerów biznesowych.
 4. Wyrażenie zgody na profilowanie w celach marketingowych jest w pełni dobrowolne, jednak brak zgody może skutkować brakiem możliwości otrzymywania spersonalizowanej, starannie dobranej do wieku, lokalizacji, preferencji i zainteresowań Użytkownika oferty usług i produktów oferowanej przez Partnerów Serwisu.

Wycofanie zgody w przypadku, kiedy jest ona podstawą przetwarzania danych osobowych przez Administratora.

 1. W każdej chwili osoba, której dane dotyczą ma prawo cofnąć zgodę na przetwarzanie danych osobowych.
 2. Cofnięcie zgody nie będzie wpływać na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie uprzedniej zgody.
 3. Zgodę można cofnąć w następujący sposób:
  1. Zgoda na przetwarzanie danych w celach marketingowych w ustawieniach konta lub komunikując się przez Panel Kontaktowy
  2. Zgoda na wykorzystywanie środków komunikacji elektronicznej w ustawieniach konta lub komunikując się przez Panel Kontaktowy
  3. Aby całkowicie usunąć profil wraz z danymi należy skasować konto - opcja na samym dole w Ustawieniach profilu.

Korzystanie z serwisu przez dzieci

 1. Aplikacja Kalambury skierowana jest do osób, które ukończyły 13 lat.
 2. Z serwisu mogą korzystać osoby, które nie ukończyły 13 lat pod warunkiem, że została udzielona zgoda opiekuna prawnego:
  1. Podczas rejestracji opiekun prawny może wyrazić zgodę na założenie nowego konta osobie, która nie ukończyła 13 lat zaznaczając checkbox: "Oświadczam, że nie mam ukończonych 13 lat, ale mój opiekun prawny wyraził zgodę."
  2. Jeśli jesteś rodzicem dziecka, które założyło konto bez Twojej zgody, to skontaktuj się z nami za pomocą Formularza kontaktowego.
 3. Aplikacja Kalambury nie gromadzi oraz nie wymaga od użytkowników takich danych jak imię, nazwisko, miejsce zamieszkania, wiek oraz innych szczegółowych danych - do rejestracji wymagana jest wyłącznie nazwa użytkownika oraz adres e-mail.
 4. Jeśli ustalimy, że zgromadzaliśmy dane osobowe osoby, która nie ukończyła 13 lat i nie otrzymała zgody opiekuna prawnego, podejmiemy kroki mające na celu jak najszybszego usunięcia tych danych. Może to oznaczać konieczność usunięcia konta z aplikacji Kalambury należącego do wyżej wymienionej osoby.

Pliki z logami

Tak jak większość innych witryn internetowych zbieramy i wykorzystujemy dane zawarte w plikach logów. Informacje z plików logów zawierają Twój numer IP, nazwę sieciową komputera (host), Twojego dostawcę Internetu (na przykład TP SA, czy Dialog), przeglądarkę, z której korzystasz (na przykład Internet Explorer lub Mozilla Firefox), czas jaki spędzasz na stronie oraz które strony otwierasz, korzystając z naszego serwisu.

Pliki w serwisie

Każdy plik umieszczony w serwisie zapisywany jest z dodatkowymi informacjami - loginem wrzucającego, datą jego wrzucenia oraz numerem IP komputera z którego został wrzucony.

Kontakt z nami

Skontaktować się możesz z nami poprzez dane podane w sekcji "Informacje o Administratorze" lub przez Formularz kontaktowy.